Kancelaria Prawa Rodzinnego

Kancelaria Adwokacka adw. Michał Korsak

Swoja praktykę prowadzę nieprzerwanie od 20 lat. Nawiązując do szczytnych tradycji i doświadczeń polskiej i białostockiej Palestry, dbam o to by nie zawieść zaufania klientów, którzy powierzyli mi swe sprawy. Podczas gdy inni oferują usługi prawne, ja staram się świadczyć pomoc prawną. To słowo jest dla mnie kluczowe i determinuje moje działanie Chcę by każdy kto zwróci się do mnie otrzymał właściwą pomoc i wsparcie.

Signature
O mnie

Michał
Korsak

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Prawa w Białymstoku. W latach 1997 - 2001 odbyłem aplikację adwokacką w Białostockiej Izbie Adwokackiej. W chwili wpisu na listę adwokatów byłem najmłodszym adwokatem w Izbie Białostockiej. W latach 2004 - 2007 pełniłem funkcję członka Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Białymstoku. Specjalizuję się w sprawach z zakresu prawa karnego i cywilnego - w szczególności rodzinnego i spadkowego, a także prawa nieuczciwej konkurencji.

Image
Kancelaria Adwokacka - sprawy rodzinne

Specjalizacja i zakres działalności kancelarii

Udzielam kompleksowych porad prawnych. Obejmują one bezpośrednie doradztwo, a także analizę różnego rodzaju dokumentów powierzonych przez Klientów. Na życzenie wykonuję pisemne opinie prawne. Wspólnie z Klientami wypracowuje właściwe strategie działania uwzględniające oczekiwania i potrzeby moich Mocodawców. Udzielam też pomocy i uczestniczę we wszelkiego rodzaju negocjacjach i mediacjach. Sporządzam pisma procesowe inicjujące postępowania sądowe, składane w imieniu Klientów, jak również jako pełnomocnik procesowy po powierzeniu sprawy. Oferuję obronę i zastępstwo procesowe przed organami ścigania, oraz sądami wszystkich instancji na różnych etapach postępowania.

Specjalizacja kancelarii adwokackiej
Prawo rodzinne, sprawy majątkowe

Prawo rodzinne

Dokonujące się w ostatnim czasie zmiany w obyczajowości i stylu życia powodują znaczny wzrost spraw rodzinnych jakie wpływają do sądów. Rozwodem, bądź separacją kończy się już prawie połowa zawartych małżeństw. Skutkiem tego są bardzo często problemy natury rodzicielskiej związane z opieką nad dziećmi po rozstaniu rodziców. Jednocześnie rośnie zamożność społeczeństwa Jest to tendencja nad wyraz pozytywna, ale bardzo często rodząca poważne problemy po rozwodzie, kiedy ten wspólnie zgromadzony majątek trzeba podzielić. Dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu i zgromadzonej wiedzy pomogę Państwu we wszystkich sprawach z zakresu prawa rodzinnego.

Rozwód i separacja

Sporządzanie pozwów o rozwód i separację i reprezentowanie stron w postepowaniu przed sądami, a także udział w mediacjach i negocjacjach między małżonkami. Sprawy sądowe o uznanie na terenie Polski wyroków rozwodowych sądów zagranicznych, sporządzanie wniosków o rejestrację wyroków rozwodowych sądów zagranicznych a także sporządzanie wniosków o umiejscowienie w Polsce zagranicznych aktów małżeństwa.

Sprawy majątkowe między małżonkami

Prowadzenie spraw o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami, podział majątku wspólnego, a także spraw związane z rozliczeniem konkubinatu.

Sprawy pomiędzy rodziacami a dziećmi

Prowadzenie spraw o alimenty, o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o przysposobienie i rozwiązanie przysposobienia. Spraw dotyczących ograniczenia, pozbawienia i przywrócenia władzy rodzicielskiej, spraw o ustalenie bądź zmianę kontaktów rodzica z dzieckiem, oraz o egzekucję i wykonywanie tychże kontaktów.

Prawo karne

Zawód adwokata ze swojej istoty i tradycji wiąże się z obroną osób oskarżonych o popełnienie różnych przestępstw. Wielokrotnie w swojej praktyce spotykam się z pytaniem o moralne aspekty takiej obrony. Jest to częściowo związane z występującą w społeczeństwie łatwością potępiania osób podejrzanych o popełnienie przestępstw. W przypadku tych niewinnych i niesłusznie oskarżonych obrona nie pozostawia żadnych wątpliwości. Trzeba mieć jednak na uwadze, że osobom, które faktycznie weszły w konflikt z prawem również należy się pomoc. Każdy podejrzany, bądź oskarżony staje samotnie wobec całego majestatu i siły Państwa. Ma ono zawsze, poprzez swoje organy, znaczną przewagę nad obywatelem. W takich momentach adwokat ma do odegrania bardzo ważną rolę. Musi niezależnie od winy klienta, bądź jej braku, stać po jego stronie. Adwokat nie jest powołany do oceniania postępowania danego człowieka, ale musi dbać by w konfrontacji z wymiarem sprawiedliwości nie pozostał on bezradny. Obrońca musi czuwać, by żadne prawa osoby która weszła w konflikt z prawem nie były ograniczane bądź odebrane.

Obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym

Obrona we wszystkiego rodzaju postępowaniach przygotowawczych przed organami Prokuratury, Policji, Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej, oraz przed Sądami wszystkich instancji, w tym również Sądem Najwyższym. Pomoc prawna związana ze stosowaniem środków zapobiegawczych np. tymczasowego aresztowania, w sprawach wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania, oraz w postepowaniach w przedmiocie wydania listu żelaznego umożliwiającego powrót z zagranicy osobom poszukiwanym listami gończymi.

Reprezentowanie pokrzywdzonych

Reprezentowanie pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych i powodów cywilnych na wszystkich etapach postępowania karnego, w tym także dochodzenie roszczeń majątkowych wynikających z pokrzywdzenia przestępstwem. Sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia i reprezentowanie oskarżycieli prywatnych w postępowaniu sądowym.

Obrona w postępowaniu wykonawczym

Reprezentowanie skazanych w sprawach o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, o udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary, o skrócenie środków karnych, a także w sprawach o udzielenie zgody na odbycie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego.

Prawo spadkowe

Zgodnie z popularnym powiedzeniem, że w życiu pewne są jedynie śmierć i podatki. Niestety jest w nim wiele prawdy. Kwestie dziedziczenia są tym co każdego z nas może dotknąć w każdym momencie życia. Często spadkobiercy i tak już załamani śmiercią osób najbliższych zostają zaskoczeni poważnymi problemami związanymi z koniecznością uregulowania spraw spadkowych. Nierzadko podejmują nieprzemyślane decyzje, które w wielu wypadkach są nieodwracalne i mogą powodować poważne konsekwencje natury finansowej i osobistej. Oferuję Państwu pomoc we wszystkich sprawach związanych z szeroko pojętym prawem spadkowym.

Spadki

Prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, oraz o zniesienie współwłasności i podział majątku wspólnego połączone z działem spadku, spraw o zachowek, spraw związanych z umową dożywocia i przekazaniem własności gospodarstwa rolnego.

 

Sukcesja biznesu

Doradztwo związane z szeroko pojętymi zagadnieniami zabezpieczenia przedsiębiorców na wypadek śmierci przedsiębiorcy lub wspólnika spółki. Przygotowanie indywidulanych planów sukcesji biznesu, doradztwo w planowaniu sposobów przeniesienia własności przedsiębiorstwa, oraz praw i obowiązków w spółkach osobowych i kapitałowych na następców prawnych.

Prawo spadkowe, sukcesja biznesu

Nieuczciwa konkurencja

Silna konkurencja panująca na wolnym rynku rodzi u niektórych przedsiębiorców pokusę drogi na skróty i podjęcia niegodnych działań . Czyny nieuczciwej konkurencji mogą w wielu przypadkach powodować poważne straty finansowe i wizerunkowe pokrzywdzonej firmy. Dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas negocjacji, oraz sporów sądowych oferuję pomoc prawną w zakresie ochrony przedsiębiorców i konsumentów przed sprzecznymi z prawem lub dobrymi obyczajami działaniami innych podmiotów gospodarczych.


Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Prowadzenie negocjacji i mediacji pomiędzy przedsiębiorcami, dochodzenie roszczeń, oraz reprezentowanie w postępowaniach cywilnych i karnych przedsiębiorców i konsumentów pokrzywdzonych czynami nieuczciwej konkurencji.

Loading...